משלוח חינם בהזמנה מעל 499 ₪

משלוח חינם בהזמנה מעל 499 ₪

האתר baby-panda-co-il.preview-domain.com מציע לגולשי האינטרנט מוצרים דרך האתר ו\או דרך הטלפון

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים עצם רכישת המוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה ,הבין אותו והסכים להם התקנון מהווה חוזה מחייב בין  הרוכש\הלקוח לבין בייבי פנדה

*ניסוח הכיתוב בתקנון זה היינו בלשון זכר ,אך פונה לכל המינים כאחד

 1. החנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 2. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 3. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 4. המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק ובכפוף לשינויים החלים מעת לעת ואם צוין מפורשות אחרת .
 5. מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח {פירוט דמי משלוח בסעיף מדיניות משלוחים}
 6. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת , על פי שיקול דעתם הבלעדי , וזאת ללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מוקדמת
 7. תיתכן סטייה קלה בצבעים מהתמונות באתר ט.ל.ח

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו ע”י הרוכש/ת (להלן: “הנרשם/ת”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת “זבנג” (להלן: “החברה”)

החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן

אם תידרש לעשות כן ע”פ צו שיפוטי או לפי דין

אם תקבל התראה לנקיטת תהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע”י הנרשם/ת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בין הנרשם/ת לבין החברה

אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם/ת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה

אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה

לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור

מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות

למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם/ת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר)

לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא השיווקי

לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורת

וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות קבצי “עוגיות” (COOKIES)

שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה ע”פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו ע”י אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט

הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונות החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהוא

נרשמים אשר: * מתנגדים לשימוש בפרטיהם או * המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה או * המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך  באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה

רכישה רגילה:


במכירה רגילה מוצעים מוצרים למכירה, הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה היינה עד גמר המלאי.
 1. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל”עגלת הקניות” ימשיך הקונה בעמוד “עגלת הקניות” ל”אישור קנייה” ושם ימלא את פרטיו המלאים ,ולאחר מכן הלקוח יקבל אישור רכישה  בדואר האלקטרוני.
 2. עם קליטת ההזמנה במערכת , תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני המאשרת כי ההזמנה נתקבלה ,הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלי האתר בשום צורה
 3. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי, במידה והמוצר קיים במלאי תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת האשראי
 4. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ו\או שהמוצרים שהוזמנו אינם במלאי -יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו וללקוח לא תהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי האתר ו\או בעלי האתר , במקרה כזה תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני המתאימה לכתובת הדואר שהזמין בזמן הרכישה או שיצרו עימו קשר טלפוני
 5. במקרה של טעות בהקלדת פרטי הרוכש , שנעשתה ע”י הרוכש בעלי האתר אינם אחראים בכל דרך שהיא למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו\או לכל בעיה טכנית  אחרת המונעת את השלמת העסקה ו\או קבלת המוצרים ע”י הלקוח
 6. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר בתום לב , יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוח שביצע את ההזמנה ויעדכנו אותו בדבר הטעות ובמחיר הנכון של המוצר ותינתן אפשרות ללקוח לבחור האם מעוניין לרכוש את המוצר במחיר הנכון, במידה והלקוח לא אישר – העסקה תבוטל , ובמקרה זה לא תהיה ללקוח טענות ו\או דרישות ו\או תביעות כלפי בעלי האתר והחברה
 7. בעלי האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השיווק ומכירת המוצרים בכל עת , וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעת

 החלפות והחזרים:


 1. החלפה או החזרה של מוצר תתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר ע”י הלקוח ,ובתנאי שלא נעשה בו שימוש ואו פגם וחוזר לחברה באריזתו המקורית ,באמצעות שליח בתיאום מראש עם baby panda על חשבונו ואחריותו ,עד לאישור קבלת המוצר ע”י baby panda

כקבוע בחוק ,  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן החוק: http://www.consumers.org.il/ )

 1. החלפה\החזרה בצירוף חשבונית\קבלה מקורית בלבד
 2. על הלקוח ליצור קשר עם בעלי האתר baby panda – לצורך ההחלפה\החזרה , עליכם לשלוח את הפריט בחזרה עד 14 יום מיום קבלתו בדואר רשום או בדואר שליחיםאו באופן עצמאי למשרדינו ברחוב רפאל אריה 2 ראשון לציון \ למושב עין יעקב בצפון
 3. במידה של החלפה , המוצר החדש ישלח ללקוח עד 14 ימי עסקים
 4. הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה
 5. החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה
 6. לא תינתן אפשרות להחלפה\החזרה\ביטול או זיכוי עבור מוצרים שנרכשו ב “outlet”

מוצרים פגומים ואחריות :


 1. מוצרים פגומים אשר נרכשו ואשר נתקלה בהם פגם טרם נעשה בהם שימוש יוחלפו במידת האפשר במוצרים דומים ,לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח , בהיעדר מוצר זהה הלקוח יזוכה בסכום הרכישה .

baby panda ובעלי האתר לא יהיו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים

 1. baby panda ובעלי האתר לא יהיו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי כולל הקפדה על הוראות כביסה נכונה
 2. האחריות תקפה אך ורק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קניה של קבלה  מקורית
 3. החובות הכוללים של המותג baby panda ביחס לכל מוצר פגום לא יעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום
 4. אין אחריות על מוצרים שנרכשו ב”outlet”

מדיניות ביטולים:


 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה*  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן החוק: http://www.consumers.org.il/)
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות,ההודעה תכלול את פרטי הלקוח ,שמות המוצרים ,תאריך רכישה, מספר הזמנה , וסיבת הביטול
 3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.
 4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .

 1. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

6.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

6.2 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 2. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה: http://www.consumers.org.il/

אספקת המוצרים ומדיניות המשלוחים:


 1. החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה , עד 7 ימי עסקים {לא כולל שישי שבת ערבי חג וימי חג }

אלא אם צויין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.

 1. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

2.2 שביתה\השבתות , תקלות במערכת המחשוב וכיוצ”ב

 1. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
 2. במקרים חריגים של חודשים עמוסים כגון : חודשי חגים \ חודשי SALE  וכ’ד -יתכנו עיכובים באספקה
 3. יתכנו עיכובים גם במקרים של מגורים מרוחקים כגון : ישובי רמת הגולן וגבול הצפון\ ישובי המגזר הערבי\ישובים מעבר לקו הירוק{שטחים}\ישובי עוטף עזה\אילת\ ים המלח והערבה

6. משלוחי E POST- נקודות חלוקה ולוקרים זמני האספקה עד 10 ימי עסקים , חשוב לציין במידה והנקודה שנבחרה עמוסה המשלוח ימסר לנקודה הקרובה ביותר

דמי משלוח:


1.דמי המשלוח כפי שמצויינים באתר – לאיזורים חריגים מחיר המשלוח התעדכן לפי איזור המגורים

 1. בקניה מעל סכום מסוים שיקבע ע”י בעלי האתר ויכול להשתנות מעת לעת -המשלוח יהיה חינם עד בית הלקוח
 2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. הלקוח יהיה רשאי לאיסוף עצמי וזאת בתיאום מראש עם baby panda

לנוחיותכם ניתן איסוף עצמי מהסטודיו שלנו ב2 איזורים שונים

-רפאל אריה 2 ראשון לציון {סטודיו מרכז}

– מושב עין יעקב {סטודיו צפון}

וזאת במידה והמוצר קיים במלאי בסניף אליו בחרתם להגיע לאיסוף עצמי

 1. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

סודיות מידע:


 1. baby panda  מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר ו\או בטלפון ישמש לטובת מתן שירות הלקוח ולא יעשה בו כל שימוש שהלקוח לא אישר מראש

2 אתר baby panda בשיתוף פעולה עם ישראכרט נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה

במידה והתקיימו מקרים שאינה בשליטתה ו\או הנובעים מכוח עליון , בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא ,שייגרם ללקוח ו\או מי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה

זכויות יוצרים :

 1. כל הזכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של המותג baby panda

אין להעתיק, לשכפל ,להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר , אלא בהסכמתה בכתב ומראש

 1. כל מי שיעשה שימוש בלתי ראוי באתר , מחוייב לשפות ולפצות את baby panda ו\או בעלי האתר בגין כל תביעה ו\או הוצאה ו\או נזקים מכל סוג שהוא כולל הוצאות משפטיות אשר יגרמו לבעלי האתר.

שירות לקוחות:


כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות בשעות  הפעילות :

בין הימים :

א’ – ה’

בין השעות : 9:00-16:00

בטלפון : 0529777417

או

דוא”ל (E-Mail):

_____babypanda6588@gmail.com______

דין וסמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו\או כל פעולה או כל  הנובע ממנו בהתאם לחוקי מדינת ישראל , ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט במחוז צפון

דילוג לתוכן